Catholic Diocese of Nagoya

教区ニュースNo.353(中)

2016年01月03日